Qtym AB orgnr: 556389-2081, nedan kallat Qtym.

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Qtym AB. Vi ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver Qtyms behandling av personuppgifter.

 

Integritetspolicyn är tillämplig på individer som är kandidater, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Den reglerar hur Qtym samlar in och behandlar personuppgifter för våra tjänster såsom bemanning, rekrytering, HR- och verksamhetsstöd, telefoni, kundtjänst och säljstöd. Den reglerar även hanteringen av personuppgifter som Qtym har en affärsrelation med det vill säga leverantörer och kunder.

 

Qtym behandlar endast personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för tjänsten. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Kandidat

De personuppgifter Qtym behandlar gällande kandidater utgår från de uppgifter kandidaten lämnar till Qtym vid jobbansökningar och intresseanmälningar samt vid prenumeration av lediga tjänster.

Qtym kommer inte att behandla personuppgifter utan att kandidaten först lämnat sitt godkännande genom att acceptera Qtyms Integritetspolicy.

 

De personuppgifter vi kan komma att behandla om kandidater utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av sökta tjänster.

 

Med anledning av att vissa av Qtyms kunder ställer höga säkerhetskrav på individer kan Qtym komma att behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtester. Sådana kontroller innehåller känsliga personuppgifter om kandidaten. Detta kräver ett särskilt samtycke vilket tillhandahålls före en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras.

 

Som en del i en bakgrundskontroll kan Qtym även be kandidat att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är kandidaten själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid kandidaten själv som avgör om man vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer man att avstå kan det påverka möjligheter att bli aktuell för tjänsten. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Qtym och/eller Qtyms kund. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras ytterst konfidentiellt och kommer aldrig att behandlas av Qtym.

 

Överföring av personuppgifter

Information om våra kandidater och uppdragsgivare är en viktig del av Qtyms verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av personuppgifter och dessa vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 

Rekryteringsprocessen: dina personuppgifter kan lämnas ut till rekryterande företag i samband med den avslutande delen av rekryteringen.

 

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Qtym ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter samt överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

 

Hur länge sparas personuppgifterna hos Qtym?

Uppgifter, kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två 2 år.

 

Du som individ har rätt att, kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Qtym, få besked om vilka personuppgifter som Qtym behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, raderar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

 

Kunder

Qtym kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, telefonnummer, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av de tjänster vi levererat samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

 

Leverantörer

Qtym kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga.

 

 

Hur länge sparas personuppgifterna hos Qtym?

De uppgifter som Qtym registrerar i sitt affärssystem, efter godkännande från kund/leverantör, kommer att lagras så länge som respektive konto är aktivt eller under pågående avtalsrelation. Ett konto räknas som inaktivt om ingen har loggat in på det under en längre period som gör det skäligt att tro att personuppgifterna har blivit inaktuella eller att samtycke till behandlingen återkallats.

Huvudregel är personuppgifter som förekommer i:
Kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter uppdrag, faktura, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Qtym är personuppgiftsansvarig för Qtyms personuppgifter men det kan förekomma situationer där Qtym inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. När Qtym behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Qtym är då bundet av de instruktioner som Qtym fått av den personuppgiftsansvarige.

 

 

Rättigheter

Individen har rätt att kostnadsfritt skriftligt skicka undertecknad ansökan ställd till Qtym för att få besked om vilka personuppgifter som Qtym behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Som individ har man även rätt att när som helst begära att vi blockerar, raderar eller rättar dina personuppgifter. Individen har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter:
Qtym AB
Verkstadsgatan 20
652 19 Karlstad
Tel: 054-14 18 00
info@qtym.se

 

 

Qtym förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn.

____________________
Version: 1:1
Uppdaterad senast: maj 2018