Qtym värnar om öppenhet och arbetar för att motverka tystnadskultur.

Via vår rutin för visselblåsning kan missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram rapporteras, så som: kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av allmänna medel, brottsliga handlingar, brott mot myndighetsföreskrifter, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden samt försök att mörka något av ovanstående.

 

Om en medarbetare har rimliga skäl att misstänka oegentligheter eller överträdelser ska ärendet i första hand lyftas till närmaste chef, dennes chef eller HR-funktion för vidare hantering. Om det på grund av oegentlighetens karaktär är omöjligt, eller om lämnad information ignoreras, bör vår visselblåsarrutin tillämpas.

 

Rapportering via denna funktion hamnar hos utsedda företrädare och det är endast dessa samt utsedda utredare av ärendet som hanterar visselblåsarens personuppgifter.

 

Du har möjlighet att rapportera anonymt, och i det fallet avsäger du dig också rätten till återrapportering i ärendet. Om du önskar vara anonym, rapportera via formuläret nedan

 

 

Skydd för visselblåsare

Som visselblåsare skyddas man av lag enligt nedan:

  • Ansvarsfrihet vid brott mot tystnadsplikt som i korta drag innebär att visselblåsaren inte kan bli straffskyldig om rapporteringen bryter mot eventuell tystnadsplikt. Detta gäller dock inte så kallad kvalificerad tystnadsplikt.
  • Skydd mot hindrande åtgärder som innebär att arbetsgivaren och arbetsgivarens representanter inte på något sätt får hindra visselblåsaren att göra sin rapportering.
  • Skydd mot repressalieåtgärder som innebär att visselblåsaren är skyddad från alla former av repressalier från arbetsgivarens sida. Detta gäller arbetsrättsliga repressalier som uppsägning, avsked med mera, men även övriga repressalier som exempelvis avslag av ledighetsansökan och utebliven löneökning.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Valfritt
Valfritt
Beskriv ditt ärende här